Сайн Аудит

Олон нийтэд аудитын талаар мэдлэг, мэдээлэл түгээх түүнчлэн
санал хүсэлт хүлээн авах үйл ажиллагаа явуулдаг.